top of page
Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjä

Lumisuon Kahlaajat ry (rekisterinumero: 211.829)

Aittomäentie 76, 04530 Ohkola, 7SummitsYllas@gmail.com

Yhteyshenkilö

Kalle Hietanen, Aittomäentie 76, 04530 Ohkola 0503002493, hietanenk@hotmail.com

Rekisterin nimi

Tapahtumien osallistuja- ja asiakasrekisteri

Lumisuon Kahlaajat ry (rekisterinumero: 211.829)

Aittomäentie 76, 04530 Ohkola, 7SummitsYllas@gmail.com

Yhteyshenkilö

Kalle Hietanen, Aittomäentie 76, 04530 Ohkola 0503002493, hietanenk@hotmail.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Silloin kun nämä perusteet eivät täyty, henkilötietoja voidaan käsitellä henkilön yksiselitteiseen suostumukseen perustuen.

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Henkilön yksiselitteisen suostumuksen perusteella käsiteltäviä tietoja säilytetään niin kauan kuin se on perusteltua profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseen.

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän järjestämään tapahtumaan osallistujia, tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot, jotka on kerätty tapahtuman sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattavat sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite, syntymävuosi, tai allergiatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittamat tiedot. Rekisteriin voidaan lisätä myös tietoja ulkopuolisista lähteistä, sikäli kun niiden katsotaan edistävän Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus -kohdassa kuvattuja tarkoituksia.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

  • tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa sähköpostitse rekisterin pitäjälle osoitteeseen 7summitsyllas@gmail.com. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

  • niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen; oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

  • tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

     

Rekisteröidyn oikeuksista on säädetty Henkilötietolaissa. Tietosuojavaltuutetun toimisto julkaiseeinternet-sivuillaan tietoa rekisteröidyn oikeuksista ja antaa toimintaohjeita oikeuksien käyttämiseen.

bottom of page